Ceník

Lekce 60min
250 / 200 * / 195 ** CZK
250 / 200 * / 195 ** CZK
* při dobití kreditu 1000 + czk ** při dobití kreditu 5000 czk a více 195 student/mateřská/důchodce
Lekce 90min
300 / 250 * / 245 ** CZK
300 / 250 * / 245 ** CZK
* při dobití kreditu 1000 + czk ** při dobití kreditu 5000 czk a více 245 student/mateřská/důchodce
Lekce 120min
350 / 300 * / 295 ** CZK
350 / 300 * / 295 ** CZK
* při dobití kreditu 1000 + czk ** při dobití kreditu 5000 czk a více 295 student/mateřská/důchodce
Lunch Yoga/ Meditace 45min
160 / 140 * / 135 ** CZK
160 / 140 * / 135 ** CZK
při dobití kreditu 1000 + czk ** při dobití kreditu 5000 czk a více 135 student/mateřská/důchodce
ONLINE LEKCE
100 CZK
100 CZK
možnost platit z kreditu či převodem/gopay

Našim klientům poskytujeme nadstandardní služby jako plně vybavená šatna kosmetikou, fénem, žehličkou na vlasy, mýdlem a vlasovou kosmetikou, ručníky, vysoce kvalitní jógamatky, strapy, meditační polštářky, voda na recepci. Tyto uvedené nadstandardní služby jsou zahrnuté v cenách při platbě kartou či čerpání zakoupeného kreditu.

Pokud si budete nabíjet kredit či platit lekce převodem na účet, použíjte prosím toto číslo 10022027/2010 a uveďte do poznámky své jméno a příjmení. Děkujeme

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)

Provozovatel

SPIRIT SPACE COLLECTIVE s.r.o., Koněvova 902/71, 130 00 Praha

IČ: 08972796

Provozovna studia Spirit Space  Žitná 7, Praha 1, 110 00

Bankovní spojení: č.ú. 10022027/2010

Fio banka, a.s.

Kontakt

Tel. +420 721 320 259

E-mail namaste@spiritspacestudio.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP”) je úprava vzájemných práv a povinností mezi společností SPIRIT SPACE COLLECTIVE s.r.o., Koněvova 902/71, 130 00 Praha (dále jen „společnost”) a fyzickou osobou (dále jen “klient”) využívající služeb studia Spirit Space  provozovaných společností (dále jen „studia”).

Službami poskytovanými studii se rozumí poskytování prostorů a zařízení pro cvičení jógy a fyzio cvičení, organizování dalších druhů cvičení a jiných aktivit včetně zajištění instruktorů a lektorů pro tyto aktivity, a to především ve formě otevřených lekcí, kurzů nebo workshopů, stejně jako poskytování nejrůznějších dalších placených služeb, jako je například zajištění privátních pohybových lekcí, nebo fyzioterapeutických služeb. Tento výčet služeb není úplný a záleží zcela na uvážení společnosti.

Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi společností a klientem a jsou tak závazné pro veškeré osoby, které využily, či mají v úmyslu využít služeb studií (a to bez ohledu na to, zda je daná osoba již registrována či ne). Tyto VOP se vztahují též na klienty, jimž je statut registrovaného klienta přiznán na základě smlouvy uzavřené mezi společností a třetí osobou v jejich prospěch.

Pravidla rezervací

Služby lze objednávat pomocí online rezervací.

Provedením rezervace přes online rezervační systém dochází k uzavření smlouvy, na jejímž základě je společnost povinna registrovanému klientovi poskytnout službu a registrovaný klient je povinen za službu zaplatit (dále jen “smlouva”). Provedení rezervace je možné pouze v případě, že rezervační systém nabízí volnou kapacitu dané služby. Registrovaný klient je povinen si vždy ověřit, že rezervace řádně proběhla tím, že zkontroluje rekapitulační e-mail, který je rozesílán automaticky po provedení rezervace.

V individuálních případech a se souhlasem společnosti zastoupené lektory, instruktory a dalšími zaměstnanci společnosti a dovoluje-li to kapacita dané otevřené lekce, či jednotlivé lekce v rámci kurzu nebo workshopu, je možno uzavřít smlouvu i ústně s neregistrovaným klientem. I na tento vztah se ovšem vztahují tyto VOP, o jejichž existenci je neregistrovaný klient vždy poučen a uzavřením smlouvy s jejich obsahem vyjadřuje souhlas.

Pokud si klient provede rezervaci jako náhradník na lekci, vztahují se na něj VOP v plném rozsahu.

Otevřené lekce - na otevřené lekce studia má klient povinnost si rezervovat místo přes rezervační systém studia nejméně hodinu před začátkem. Registrovaným klientům s nabitým kreditem je platba strhávána automaticky z jejich kreditu. Provedení rezervace (uzavření smlouvy) je dostupné pouze registrovaným klientům.

Kurzy - kurzy jsou vypsány vždy „pololetně“ v rámci školního roku na 5+5 měsíců (září-leden, únor-červen). V období letních prázdnin jsou plně nahrazeny otevřenými lekcemi. Rezervace probíhají výhradně přes rezervační systém studia a jsou tedy dostupné pouze registrovaným klientům. Rezervace se stává plně závaznou v den jejího provedení přes rezervační systém studia (okamžik uzavření smlouvy). Odesláním rezervace klient akceptuje VOP studia. Kurzy v sobě na pololetí obsahují vždy dvě lekce zdarma pro případ absence, náhrady studio neprovádí. Plnou cenu kurzu klient hradí nejpozději týden před jeho začátkem kartou ve studiu, platební bránou GoPay nebo převodem na účet. Studio také přijímá platební karty, ale nepřijímá hotovost. V případě, že platba není uhrazena týden před začátkem, je klient vyzván k jejímu uhrazení. Pokud se tak nestane do dvou pracovních dní, je jeho rezervace automaticky stornována (odstoupeno od smlouvy ze strany společnosti s okamžitým účinkem) a místo přenecháno náhradníkům.

 Kredit

Od června 2020 rezervační systém již nenabízí možnost nákupu permanentek, ale Kreditu. Stávající permanentky budou využity v rámci své platnosti dle předchozích podmínek.

Kredit funguje na podobném principu jako předchozí permanentky. Z Kreditu se automaticky strhává cena rezervované lekce nebo workshopu. V případě, že se klient nedostaví na lekci/workshop nebo lekci/workshop včas nezruší (lekci nejpozději 15 h předem, workshop viz podmínky jednotlivých workshopů), je Kredit použit na úhradu storno poplatku.

Kredit ve studiu není vratný a má svou exspiraci, kterou najdete na Vašem účtu v rezervačním systému. Při navýšení se platnost Kreditu automaticky prodlouží.

Výhody kreditu:

Zvýhodněné ceny na lekce, které se konají dle aktuálního rozvrhu a rezervace na ně probíhají přes rezervační systém studia. A jsou tedy dostupné pouze registrovaným klientům. Rezervace se stává plně závaznou v den jejího provedení přes rezervační systém studia (okamžik uzavření smlouvy).  Odesláním rezervace klient akceptuje VOP studia.

  • garance rezervovaného místa
  • úhrada storno poplatku v případě, že se klient nedostaví na lekci nebo ji zapomene zrušit včas

 

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH UDAJŮ

Osobní údaje o zákaznících zpracovává výše uvedený provozovatel SPIRIT SPACE COLLECTIVE s.r.o. (dále jen „Společnost“) podle platných obecně závazných právních předpisů.

 Společnost vede evidenci svých klientů, obsahující jejich osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo). Klient odesláním svých údajů v rezervačním systému výslovně souhlasí s tím, aby společnost shromažďovala a zpracovávala jeho osobní údaje uvedené ve smlouvě, či sdělené společnosti v souvislosti s plněním smlouvy a užívala je pro účely plnění smlouvy a poskytování služeb, a dále pro vnitřní rozbory a analýzy a pro marketingové a obchodní účely, a to v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů. Klient uděluje tento souhlas na dobu neurčitou.

Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další zákonná práva, mezi která patří i právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Společnost je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od klientů jsou užívány pro vnitřní potřebu společnosti a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb pro členy, kterým jsou osobní údaje členů předávány v minimálním rozsahu, nutném pro poskytnutí dané služby, a třetí subjekty, kterým jsou osobní údaje předávány za účelem vymáhání pohledávek společnosti vůči členům, či právní zástupci společnosti zastupující společnost v jednání, či před soudy ohledně nároků vyplývajících ze smlouvy. Společnost je oprávněna v souvislosti s vymáháním dlužných pohledávek předat třetím osobám veškeré potřebné údaje a zajistit vymáhání pohledávek jejich prostřednictvím, popř. tyto pohledávky třetím osobám postoupit.

Klient tímto prohlašuje, že je zákazníkem společnosti a dává jí tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. (zákon o některých službách informační společnosti) dobrovolně souhlas, aby mu v budoucnu s využitím jeho e-mailové adresy zasílala všechny formy obchodních sdělení a reklamy. Klient je kdykoliv oprávněn takovýto souhlas odmítnout, a to buď odesláním odpovědi na doručený e-mail s obchodním sdělením, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Storno podmínky

Otevřená lekce - lekci je registrovaný klient oprávněn zrušit v rezervačním systému a tím odstoupit od smlouvy nejpozději čtyři hodiny před začátkem lekce, u vybraných lekcí MYSORE je uzávěrka 12 hodin pře začátkem lekce. V případě, že klient rezervaci včas nestornuje, je povinen uhradit lekci v plné ceně. Na základě vlastního uvážení (a jen z výjimečných a zřetele hodných důvodů) může společnost registrovanému klientovi vrátit cenu rezervace (případně pouze její část) i za nestornovanou lekci.  Rezervační systém eviduje a uchovává veškeré informace o nestornovaných lekcích (jichž se klient následně nezúčastnil), pokud k tomu dojde více jak třikrát, nebude registrovanému klientovi umožněno provést další rezervaci bez úhrady.

Kurzy - zrušení do 8 týdnů před začátkem kurzu vrácení 100% částky. Pokud klient zruší svou rezervaci méně jak 8 týdnů, do 4 týdnů před začátkem kurzu, studio je oprávněno požadovat platbu ve výši 50% z ceny kurzovného. Pokud klient zruší rezervaci méně, než 4 týdny před začátkem není možné storno. Převedení rezervace bez sankce na jiného klienta je možné, pokud za sebe původní klient sežene náhradu a oznámí tuto skutečnost studiu nejpozději tři dny před začátkem kurzu. Při zrušení kurzu po jeho začátku do uběhnutí 1/3 kurzu vrací studio 30 % kurzovného, při zrušení kurzu po uběhnutí jeho 1/3 kurzovné nevrací.

Workshopy - zrušení do 8 týdnů před začátkem kurzu vrácení 100% částky. Pokud klient zruší svou rezervaci méně jak 8 týdnů před začátkem workshopu a studio je oprávněno požadovat platbu ve výši 50% z ceny workshopu. Pokud klient zruší rezervaci méně, než 4 týdny před začátkem není možné storno. Převedení rezervace bez sankce na jiného klienta je možné, pokud za sebe původní klient sežene náhradu a oznámí tuto skutečnost studiu nejpozději tři dny před začátkem workshopu. Při zrušení kurzu po jeho začátku do uběhnutí 1/3 kurzu vrací studio 30 % workshopu, při zrušení workshopu po uběhnutí jeho 1/3 kurzovné nevrací.

Soukromé lekce - Při zrušení do 1 týdne (7 dnů) před soukromou lekcí, vrácení 100% částky. Pokud klient zruší svou rezervaci méně jak 1 týden, do 24hod před soukromou lekcí, studio je oprávněno požadovat platbu ve výši 50% z ceny lekce. Pokud klient zruší rezervaci méně než 24hod před lekcí, není možné storno. 

Pronájem - Při zrušení do 8 týdnů před začátkem pronájmu vrácení 100% částky. Pokud klient zruší svou rezervaci méně jak 8 týdnů, do 4 týdnů před začátkem pronájmu, studio je oprávněno požadovat platbu ve výši 50% z ceny pronájmu. Pokud klient zruší rezervaci méně než 4 týdny před začátkem není možné storno. 

Společnost je oprávněna provoz studia přerušit z technických důvodů na období maximálně 14 dnů v jednom kalendářním roce, a to bez nároku klienta na slevu. V takovém případě společnost neprodleně informuje všechny registrované klienty, kteří na příslušné období mají rezervace otevřených lekcí a workshopů), tyto rezervace jednostranně zruší a zaplacený kredit klientům vrátí. Tento postup se neaplikuje v případě kurzů. Při přerušení provozu delším než 14 dnů je společnost navíc klientům, kteří o to písemně požádají, povinna prodloužit o odpovídající dobu platnost jejich kreditu. Příslušná část již zaplaceného kreditu připadající na dobu přerušení překračujícího povolený limit 14 dnů v jednom kalendářním roce se započte na prodlouženou dobu trvání kreditu. Klient o toto prodloužení může požádat nejpozději 14 dnů před skončením platnosti příslušného kreditu.

SOUKROMÉ LEKCE

Vybrat si můžete buď konkrétní druh jógy, lektora nebo čas a my pro Vás vše domluvíme. 

Cena za soukromou lekci ve studiu je 1.000 Kč (60min). Účastnit se můžou až 2 osoby.  

Soukromou lekci je možné zorganizovat i mimo studio, v takovém případě je cena 1.300 Kč (60min lekce). Dojíždíme v rámci Prahy a v jejím blízkém okolí. 

Storno podmínky

Při zrušení do 1 týdne (7 dnů) před soukromou lekcí, vrácení 100% částky. 

Pokud klient zruší svou rezervaci méně jak 1 týden, do 24hod před soukromou lekcí, studio je oprávněno požadovat platbu ve výši 50% z ceny lekce. 

Pokud klient zruší rezervaci méně než 24hod před lekcí, není možné storno. 

Platba

Platba je možná kartou ve studiu, bezhotovostně přes platební systém GoPay nebo převodem na účet (VS podle vystavené faktury). Celou částku lze strhnout i z kreditu klienta pouze v případě, že je zde dostatečný kredit. 

Rezervace

Rezervaci je možné udělat přes email: namaste@spiritspacestudio.cz

PRONÁJEM SHALY

Celé studio prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, je zde kompletně nové sociální zázemí a celé prostory jsou vybaveny moderní vzduchotechnikou. Sál včetně vybavení (podložky, pásky, bolstery, bločky), sociálního zázemí (šatny, sprchy, toalety) je možné pronajmout pro své lekce, workshopy nebo vlastní praxi. Sál má 70m. Je také možné domluvit si občerstvení v našem bistru JUICE ME BABY. Kapacita sálu je 25 osob cvičících jógu apod., 30 sedících (např. pro přednášku).

Cena

400 Kč/ 60 min

2.300 Kč/ den (7:30 – 20:00)

5.000 Kč/ víkend (pátek 15:00 – neděle 20:00)

Při pravidelném pronájmu je možné domluvit slevu. 

V případě pronájmu 5x – 9x 60 min, sleva 5 % z ceny pronájmu. 

V případě pronájmu 10x 60 min a více, sleva 10 % z ceny pronájmu.

Sleva při pravidelném pronájmu na víkendy dle dohody.

 Další informace

Časově je možnost pronájmu omezena aktuálním rozvrhem. Vše je ale o domluvě. 

Prostory jsou vhodné pro cvičení jako je jóga, pilates nebo například i terapie, meditace. Nejsou vhodné pro cvičení/ tanec, které vyžadují obuv s pevnou podrážkou.

Nájemce plně odpovídá za škody způsobené ve studiu, a to nájemcem či jeho spolupracovníky a/ nebo klienty, včetně újmy na zdraví.

 Platba

Platba je možná kartou ve studiu, bezhotovostně přes platební systém GoPay nebo převodem na účet (VS podle vystavené faktury). Úhradou nájmu nájemce souhlasí s těmito podmínkami.

Rezervace

Rezervaci je možné udělat přes email: namaste@spiritspacestudio.cz

 

ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

Společnost odpovídá za škodu na majetku či zdraví klientů v případě, že škoda vznikla zaviněným (ve formě úmyslu nebo hrubé nedbalosti) porušením povinností společnosti, či jejích zaměstnanců a je přímým a jednoznačným důsledkem takového porušení.

Klient odpovídá společnosti za škodu, kterou způsobí společnosti či jejím subdodavatelům porušením svých zákonných či smluvních povinností vyplývajících ze smlouvy, těchto VOP, či provozního řádu studia.

Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností) klientů jsou určeny výhradně šatní skřínky. Klient je odpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skřínky. Nebude-li skříňka uzamčena, neodpovídá společnost za škodu na věcech v ní odložených.

Peníze a další cennosti nesmí být ponechávány v šatních skřínkách a musí být uloženy na vyhrazeném místě v jóga shale. Společnost neodpovídá za peníze nebo další cennosti, které nebudou uloženy na tomto vyhrazeném místě.

Klient je povinen se při využívání služeb řídit pokyny společnosti a instruktorů, či jiných osob poskytující služby klientům studia jménem společnosti. V případě, že klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování ve využívání služeb, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit společnosti či jejím zástupcům (instruktorům) a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity. Společnost není odpovědná za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu, či pokynů společnosti či instruktorů. Společnost není dále odpovědná za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním jeho fyzické kondice.

V případě, že klient bude mít za to, že některá ze služeb studia mu byla poskytnuta vadně, je povinen to společnosti oznámit bezodkladně písemně na e-mail studia, nejpozději však do tří dnů poté, kdy mělo k vadnému plnění dojít („reklamace“). Společnost reklamaci přezkoumá a o výsledku klienta vyrozumí do 30 dnů ode dne podání reklamace. Uzná-li společnost, že reklamace byla oprávněná, nabídne klientovi náhradní čerpání vadně poskytnuté služby nebo jiné služby z těch, které jsou klientům studia aktuálně poskytovány.

Reklamace

Reklamace písemně na e-mailu namaste@spiritspacestudio.cz

Marketa Sulejmani, jednatelka společnosti 

Eva Staníková, jednatelka společnosti                                               

  1. Online platby

           
    SODEXO